Wudangshan Coach Xing Jian Xiong

. Zhang Sanfeng Taiji 13 Forms

. Wudang Taiji 28 Forms

. Wudang Taiji Sword

. Wudang Taihe Taiji

 

 

Coach Xing is a resident coach with the Wudang Taoist Traditional Kung Fu Academy.

He has been my coach since 2014.